Cursuri Știri Gadget

Cum se obține Autorizația de instalare sisteme de supraveghere

Autorizatia pentru montare a sistemelor de supraveghere si Licenţa de funcţionare se eliberează de catre Serviciul Român de Informaţii.

Licenţa de funcţionare pentru montare a sistemelor de supraveghere se eliberează numai în situaţia in care s-a obţinut avizul favorabil al Serviciului Român de Informaţii

Documentaţia pentru obținere Autorizatie pentru montare a sistemelor de supraveghere se va depune în 4 exemplare, toate cu filele numerotate, certificate de reprezentatul societăţii (semnătura şi stampilă) şi consemnate în opisul lucrării, unde se vor face referiri de paginaţie.

a) cerere de eliberare a licenţei de funcţionare a sistemelor de supraveghere

Direcţia Poliţiei de Ordine Publică, din care să rezulte activităţile solicitate, adresa şi telefoanele sediului social şi administrativ; Activităţile solicitate vor fi menţionate în mod expres, respectiv: proiectare – cod 7420, instalare – 4531, producţie – 3162 şi întreţinere – 4534, sisteme de alarmare împotriva efracţiei, dacă sunt incluse în obiectul de activitate al societăţii, în funcţie de opţiunea dorită. Cererea va fi formulată pentru a avea caracter oficial, cuprinzând număr şi dată de înregistrare la solicitant, iar numele semnatarului va fi consemnat în clar.

b) documentele de constituire şi funcţionare ale societăţii, certificate de reprezentantul societăţii, respectiv:

 • actul constitutiv (statutul şi contractul),
 • încheierea judecătorului-delegat de autorizare a constituirii (sentinţa civilă)
 • certificatul de înmatriculare cu codul unic de înregistrare la Oficiul registrului comerţului (certificatul de înregistrare).

c) documentele conducătorilor societăţii

exemplu: Autorizatie IGPR
 • actul de identitate,
 • ultima diplomă de studii
 • curriculum vitae

Pentru obținerea Autorizatiei pentru montare a sistemelor de supraveghere cel puţin o persoană de conducere va îndeplini condiţia de pregătire de specialitate, calificare dobândită în profil electric şi specializare în sisteme electronice de securitate.

În plus, persoana respectivă va fi supusă şi unui test cu privire la cunoaşterea legislaţiei în domeniu de inspectoratul judeţean de poliţie competent teritorial, înainte de a se emite avizul.

d) certificat constatator eliberat de Oficiul registrului comerţului

cu excepţia societăţilor nou-înfiinţate, care depun documentele pentru licenţiere în cel mult 30 zile de la data înregistrării firmei;

e) declaraţii pe propria răspundere ale asociaţilor/administratorilor

că nu au făcut parte din organizaţii secrete transnaţionale, servicii de informaţii ori structuri militare sau paramilitare străine, că nu au fost pregătite de acestea pentru desfăşurarea unor activităţi specifice şi că nu au participat la conflicte militare externe.

Declaraţiile vor fi certificate de poliţist sau autentificate de notar.

f) certificat de cazier fiscal pentru persoana juridică

cu excepţia cazurilor când societatea este nou constituită şi nu este înregistrată fiscal (se dovedeşte prin declaraţie pe proprie răspundere) ori are până la 3 luni de la înfiinţare.

g) dovada achitării taxei de licenţiere pentru Autorizatia pentru montare a sistemelor de supraveghere

h) regulamentul de organizare şi funcţionare

 • dispoziţii generale,
 • structura organizatorică a societăţii,
 • condiţii de angajare a personalului care desfăşoară activităţi în domeniul licenţiat,
 • pregătirea şi controlul personalului implicat în activitatea specifică,
 • dotarea societăţii,
 • modul de derulare a activităţilor licenţiate
 • dispoziţii finale.

Pentru elaborarea regulamentului de organizare şi funcţionare se va folosi ca ghid modelul cadru afişat pe site-ul Direcţiei Poliţiei de Ordine Publică, care va fi adaptat particularităţilor societăţii.
Documentele se vor prezenta în xerocopie, cu excepţia certificatelor de cazier fiscal şi de atestare fiscală, care vor fi anexate in original.

Licenţierea persoanelor fizice sau a asociaţilor familiale pentru obținerea Autorizatiei pentru montare a sistemelor de supraveghere

se realizează similar ca la societăţile comerciale cu prezentarea autorizaţiei eliberate de primării în locul actului constitutiv, având declarate activităţile de instalare şi întreţinere de sisteme de alarmare.

Persoanele fizice licenţiate pentru montare a sistemelor de supraveghere au dreptul de a executa numai lucrări pentru locuinţe şi anexe ale acestora, care nu necesită întocmirea de proiecte pentru a fi supuse avizării poliţiei.

În cazul în care sunt asociaţi persoane juridice, se anexează documentele de autorizare şi constituire a acestora şi ale reprezentantului legal, care trebuie să obţină avizele menţionate.

Aceleaşi condiţii sunt necesare şi în cazul societăţilor cu capital străin pentru Autorizatia pentru montare a sistemelor de supraveghere.
Dovada achitării taxei de licenţiere, care se achită la trezoreriile unde societatea îşi are sediul social.

Se poate opta pentru una din cele două posibilităţi

 • taxa de regim normal –100 lei, cu soluţionare între 15-30 zile
 • taxa la regim de urgenţă –300 lei, între 1-15 zile de la înregistrarea la Inspectoratul General al Poliţiei Române.

Certificatele menţionate trebuie să fie în termenul de valabilitate la depunerea documentaţiei la unităţile teritoriale de poliţie.

Despre autor

DSVCAM.ro

Detectie, Supraveghere Video, Control Acces si Monitorizare